ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENC

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Palatino Linotype"; panose-1:2 4 5 2 5 5 5 3 3 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870009 1073741843 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.2-OrtaBaslk, li.2-OrtaBaslk, div.2-OrtaBaslk {mso-style-name:"2-Orta Baslık"; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; mso-pagination:widow-orphan; font-size:9.5pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US; font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:normal;} p.3-NormalYaz, li.3-NormalYaz, div.3-NormalYaz {mso-style-name:"3-Normal Yazı"; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:28.3pt; font-size:9.5pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

11 Şubat 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27138

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK

ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel öğretim kurumlarında ücretsiz veya burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, kabul şartları, başvuru ve seçimleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel öğretim kurumlarında ücretsiz veya burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, kabul şartları, başvuru ve seçimleriyle ilgili usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

             b) Burs: Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız verilecek bursu,

             c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan süreyi,

             ç) Dönem: Öğretim programında belirtilen toplam öğretim süresini,

             d) Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

             e) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,

             f) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer: Bir ders yılı veya dönem içinde ücretsiz öğrenim gören öğrenci ve kursiyeri

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretsiz Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler

             Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı

             MADDE 5 – (1) Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. Ücretsiz okutmada şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilir. Aynı kuruma başvurunun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Şehit ve malûl gazi çocuklarından kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır.

             (2) Kurumların ücretsiz okutacakları öğrenci ve kursiyer oranı, kurumların türü, eğitim programları gibi hususlar göz önünde bulundurularak öğrenci ve kursiyer sayısına göre her yıl Bakanlıkça tespit edilir.

             Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin dağılımı

             MADDE 6 – (1) Kurumlar, ücretsiz okutacakları öğrenci ve kursiyerlerin sayısını, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre bünyelerindeki sınıf veya gruplara dağılımını dengeli olacak şekilde planlar.

             (2) Bir bölüme başvurunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır.

             (3) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır.

             Başvuru şartları

             MADDE 7 – (1) Kurumlarda ücretsiz okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerde;

             a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp Türkiye’de yaşayan soydaşlarımız ya da akraba topluluğundan olması,

             b) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş olması,

             c) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin davranış notu indirilmemiş olması

             şartları aranır. Ancak, kimsesiz ve maddi imkânlardan yoksun olan öğrenci ve kursiyerlere öncelik tanınır.

             (2) Şehit veya malûl gazi çocuklarından, ayrıca şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak şehit veya malûl gazi belgesi istenir.

             Başvuru

             MADDE 8 – (1) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci ve kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-1) doldurarak başvurur.

             (2) Özel Okullarda;

             a) İlköğretim okulunun, okul öncesi eğitim ile birinci sınıf öğrencileri ve ortaöğretim kurumlarındaki hazırlık veya 9 uncu sınıf öğrencileri, okulda ücretsiz okutulacak öğrenci oranının yüzde yirmisinden yararlandırılır.

             b) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ara sınıfındaki öğrenciler, ücretsiz okutulacak öğrenci oranının yüzde sekseninden yararlandırılır.

             c) Yeni açılan okullarda, o öğretim yılında ücretsiz okutulacak öğrenci oranının tamamı kullanılır.

             Değerlendirme kurulu

             MADDE 9 – (1) Kurumlarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

             (2) Değerlendirme kurulu;

             a) Okullarda kurucu veya kurucu temsilcisi başkanlığında, genel müdür veya kurum müdürü ve öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ile okul aile birliğince seçilen bir veliden oluşur.

             b) Diğer özel öğretim kurumlarında ise kurucu veya kurucu temsilcisi başkanlığında, genel müdür, kurum müdürü ve bir öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ile veli, kursiyerlerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

             (3) Değerlendirme kurulu, dönem başlamadan toplanır ve “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Başvuruları Değerlendirme Formu”na (EK-2) göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerleri tespit ederek ilgililere duyurur.

             Değerlendirmeye tabi tutulmayacak başvurular

             MADDE 10 – (1) Görevde iken şehit olan veya terör nedeniyle malûl olan öğretmenlerin çocuklarının özel öğretim kurumlarına başvuruları, değerlendirmeye tabi tutulmadan kabul edilir.

             Ücretsiz okumak isteyenlerin kontenjandan az olması

             MADDE 11 – (1) Başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları 9 uncu maddeye uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Bunun mümkün olmaması hâlinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenir.

             Ücretlerin iadesi

             MADDE 12 – (1) Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, okul ve dershanelerde öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde; diğer kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. Senet ve bonoları ise hemen iade edilir.

             (2) Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar.

             Ücretsiz okuma süresi

             MADDE 13 – (1) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir.

             (2) Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocuklarını, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Uygulaması

             Burs verilme şartları

             MADDE 14 – (1) Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız olarak burs verilebilir. Burs verilecek öğrenci ve kursiyerler için sınav yapamaz.

             (2) Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim müdürlüğüne bilgi vererek uygular.

             (3) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında başka belge istenmez.

             Burs verilecek öğrenci oranı

             MADDE 15 – (1) Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı veya sayısı kurumca belirlenir. Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacakların oranının dışında tutulur.

             Burs verilme şekli

             MADDE 16 – (1) Okul öncesi eğitim, ilköğretim veya ortaöğretimdeki öğrencilere;

             a) Bir yıllık öğrenim ücretinin karşılanması,

             b) Öğrenimi süresince öğrenim ücretinin karşılanması,

             c) Bir yıllık kırtasiye masrafının karşılanması,

             ç) Millî Eğitim Bakanlığının resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık

             ve benzeri şekillerde burs verilebilir.

             (2) Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarınca;

             a) Öğrenim ücretinin karşılanması,

             b) Kırtasiye masrafının karşılanması,

             c) Millî Eğitim Bakanlığının resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık

             ve benzeri şekillerde burs verilebilir.

             Burslu okuma süresi

             MADDE 17 – (1) Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okumaya hak kazananlar, başarıları ve olumlu davranışları devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Dosya ve defter tutma

             MADDE 18 – (1) Kurum; burslu ya da ücretsiz okuyacaklarla ilgili ilan, başvuru, kurul kararları, öğrenci ve kursiyer listeleri, sonuçların tebliği ile ilgili yazılar ve benzeri evrakı okullar altı yıl; diğer kurumlar en az üç yıl muhafaza etmek üzere gerekli dosya ve defterleri tutmak zorundadır.

             (2) Defter, dosya ve kayıtlar, istenen bilgileri içermesi ve yıl sonunda çıktısı alınması şartıyla kurum müdürlüğünce onaylanmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir.

             Gerçek dışı bildirimde bulunmak

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan özel öğretim kurumlarının yöneticileri hakkında kanuni işlem yapılır.

             (2) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler kanuni faizi ile birlikte ödettirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 20 – (1) 3/4/1991 tarihli ve 20834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

EK-1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK

ÖĞRENCİ VE KURSİYERLERE AİT BAŞVURU FORMU

 

 

1- Adı ve Soyadı

 

2- Okul ve dershanelerde sınıfı

Diğer kurumlarda Öğretim Programı

 

 

 

Takdir edilen puan

 

 

Takdir edilen puan

3-Bir yıl önceki başarı durumu (Okul ve dershanelerde)

1- Pekiyi

 

 

8-Ailenin oturduğu evin durumu

Lojmanda

 

 

 

Kiralık

 

2- İyi

 

 

(**) x MMK ve az ise

 

 

 

(**) x MMK ile (**) x MMK

 

 

3- Orta

 

 

(**) x MMK ile (**) x MMK

 

 

 

(**) x MMK ile (**) x MMK

 

 

4-Anne ve baba hayatta mı?

Hayır

 

 

 

(**) x MMK ve fazla ise

 

 

Anne veya baba ölü

 

 

Mülktür (Kiraya verilmesi halinde getireceği aylık kira miktarı)

 

 

İkisi de ölü

 

 

(**) x XMMK ve az ise

 

 

Anne veya baba görevde iken şehit olan veya terör nedeniyle malul oldu

 

 

(**) x MMK ile (**) x MMK

 

 

2828 sayılı Kanuna göre Devletin himayesi altında

 

 

(**) x MMK ile (**) x MMK

 

 

2828 sayılı Kanuna göre koruyucu ailenin himayesi altında

 

 

(**) x MMK ile (**) x MMK

 

 

5-Rapora bağlı engel durumu var mı?

Hayır

 

 

 

(**) x MMK ve fazla ise

 

 

Evet

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !